ข้อตกลงและการส่งมอบงาน

ข้อตกลงนี้ ใช้บังคับระหว่าง ARMYHOSTING.COM (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. กรุณาอ่านรายละเอียดของแต่ละแพ็คเกจ ที่ท่านต้องการให้ดีก่อนใช้บริการ
 2. ผู้ขอใช้บริการสามารถเยี่ยมชมรูปแบบจากเว็บไซต์ตัวอย่างของเราได้ทางเว็บไซต์ตัวอย่างนี้ www.phayaopost.com เมื่อผู้ขอใช้บริการตกลงราคาและรายละเอียดการทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 2-4 สัปดาห์ โดยเราจะยึดถือวันเริ่มสัญญาให้บริการ คือวันที่จดทะเบียนโดเมนใหม่หรือจดทะเบียนย้ายโดเมนมีผลบังคับใช้
 3. เว็บไซต์ที่เราที่จัดทำจะมีค่าบริการที่ประหยัดกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ ฟรีพื้นที่ข้อมูล SSD มากถึง 4 GB เราจดโดเมนราชการให้ฟรี และยังคงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐครบถ้วนสมบูรณ์แบบตรงตามข้อกำหนดของ ITA ปกติผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องชำระเงินหรือมัดจำก่อนให้บริการ แต่เรามีนโยบายจัดทำให้ก่อนแล้วชำระภายหลัง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการที่จะต้องทำเรื่องชำระค่าบริการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 15-30 วัน หลังวันจดทะเบียนโดเมนใหม่หรือวันย้ายโดเมนที่มีผลบังคับใช้
 4. ในระหว่างการออกแบบ ผู้ใช้บริการจะมีสิทธิตรวจสอบและให้คำแนะนำการออกแบบได้ในการสั่งให้ผู้ให้บริการทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการออกแบบใด ๆ โดยจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออีเมล์หรือช่องทางสื่อสารทางไลน์ แจ้งให้ทราบทางใดทางหนึ่ง
 5. เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เช่น ส่วนเสริม ส่วนประกอบ เทมเพลต หรือปลั๊กอินใดๆ ที่มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการมีให้บริการกับลูกค้า เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ 100%
 6. ไฟล์ใดๆ ที่เป็นของผู้ใช้บริการ และส่งมาให้ผู้ให้บริการเพื่อลงในเว็บไซต์ จะต้องเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ถูกต้องของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากรูปภาพ และข้อมูลนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 7. ไฟล์ใดๆ ที่ผู้ให้บริการใส่ลงในเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ ท่านไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำซ้ำ จำหน่าย แจกจ่ายได้
 8. ไฟล์ใดๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ สามารถใช้ได้เพียงในเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น ท่านสามารถแก้ไข เพิ่มเติม ดัดแปลงได้ตามความต้องการของท่าน
 9. เว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการจัดทำ และออกแบบทุกเว็บไซต์ จะมีข้อความแสดงลิขสิทธิ์ ติดไว้ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ ทุกหน้า และมี Link มาที่ armyhosting.com ท่านสามารถเลือกให้มีหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 10. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 11. ค่าบริการทั้งหมดสามารถชำระได้หลังวันจดทะเบียนโดเมนหรือส่งมอบงาน ภายใน 15-30 วันทำการ