สินค้าและบริการ

  • บริการเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน ราคาประหยัด ปีแรก 7,900 บาท ปีถัดไป 4,500 บาท
  • ฟรีโดเมนราชการ www.xxxxx.go.th
  • ฟรีพื้นที่ข้อมูล SSD Hosting 4 GB
  • ฟรีอีเมล์องค์กร (เมื่อร้องขอ)
  • จัดทำพร้อมลงข้อมูลพื้นฐาน
  • จำนวนหน้าไม่จำกัด
  • ปริมาณรับส่งข้อมูลไม่จำกัด
  • ดูแลระบบตลอดอายุการใช้งาน
  • เยี่ยมชมรูปแบบจากเว็บไซต์ตัวอย่างของเราได้ทางเว็บไซต์ตัวอย่างนี้ www.phayaopost.com