เงื่อนไขการรับบริการก่อนแล้วเบิกชำระคืนภายหลัง

 • การรับบริการก่อนแล้วเบิกชำระคืนภายหลัง หมายถึง ลูกค้าได้ตกลงรับบริการจัดทำเว็บไซต์กับผู้ให้บริการ โดยยังไม่ได้ชำระค่าบริการ และลูกค้าจะเบิกจ่ายชำระเงินค่าบริการแก่ผู้ให้บริการภายหลังไม่เกิน 1 เดือน หลังจากเว็บไซต์เปิดใช้งานหรือเมื่อหน่วยงานพร้อมชำระค่าบริการ สามารถขยายเวลาชำระฯ ได้เมื่อมีความจำเป็น
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะหน่วยงานราชการ  อบต. อบจ. เทศบาล  เท่านั้น
 • สำหรับโดเมน .go.th ลูกค้าต้องดำเนินการจัดทำเอกสารจากหน่วยงานของลูกค้าตาม หลักฐานการจดทะเบียนโดเมน .go.th ก่อน จากนั้นให้ลูกค้าสแกนเอกสารที่ลงนามเสร็จแล้วเป็นไฟล์ .jpg ส่งมายังอีเมล์ support@armyhosting.com
 • เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานหรือข้อความที่มีความหมายเป็นการตอบรับการใช้บริการ หรือ ไฟล์ เอกสาร หนังสือขอจดโดเมนเนมของหน่วยงานมายังเรา หมายถึง ลูกค้าได้ตกลงใช้บริการจากเราโดยสมบูรณ์แล้ว หากลูกค้ายังไม่ชำระค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือยกเลิกใช้บริการภายหลัง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน 3 เท่าของราคาแพ็คเก็จ
 • เว็บไซต์ที่ดำเนินการจัดทำโดย Armyhosting ไม่อนุญาตนำไปใช้กับที่อื่นได้
 • ลูกค้าต้องการขอใบเสนอราคา สามารถติดต่อได้จากเราทางอีเมล์ support@armyhosting.com หรือตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวก
 • ลูกค้าต้องชำระเงินค่าบริการภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่เว็บไซต์เปิดใช้บริการ
 • เราบริการในนามร้านค้า/บุคคลธรรมดา ไม่ใช่ห้างร้าน บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคล มีชื่อร้านภาษาไทยว่า “อาร์มี่โฮสติ้ง” หากลูกค้าต้องการติดต่อขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนพานิชย์ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายจากเราได้ทางอีเมล์  support@armyhosting.com
 • ทางร้านมีมาตรฐานความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เลขที่ 3570800410441  ลูกค้าสามารถสืบค้นรายชื่อเว็บไซต์ที่จดทะเบียนได้ ที่นี่
 • สำหรับการบริการปีต่อไป “การรับบริการก่อนแล้วเบิกชำระคืนภายหลัง” หากลูกค้าต้องส่งหลักฐานตามข้างต้นใหม่ ร้องขอมายังเราก่อนโดเมนหมดอายุ 30 วัน
 • กรณีชำระด้วยเช็ค กรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “ร้าน อาร์มี่โฮสติ้ง”  รวมทั้งขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”  โดยเราจะจัดส่งหนังสือมืออำนาจรับเช็คแทนไปให้ แล้วทำการฝากโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา เลขที่ 983-6-15606-2 ชื่อบัญชี “ร้าน อาร์มี่โฮสติ้งสาขาเด่นห้า (เชียงราย) หรือจัดส่งเช็คมาทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ที่กำหนดไว้ (กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันที่อยู่)
 • ข้อแนะนำ : เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารสำหรับการตั้งเบิกในแต่ละปีของลูกค้า แนะนำให้ลูกค้าสั่งซื้อบริการระยะเวลาคราวละ 3 – 5 ปี

 

ผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงตามนโยบายการให้บริการนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงได้ หากพบว่าข้อตกลงไม่มีความสมบูรณ์ หรือยังไม่มีความเหมาะสม โดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินแก่ผู้ใช้บริการดังกรณีต่อไปนี้ ลูกค้าต้องการยกเลิก, เมื่อระบบมีปัญหาต้องใช้เวลาแก้ปัญหานั้นชั่วคราว, ผู้ให้บริการแจ้งยกเลิกเนื่องจากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือตามผู้ให้ บริการเห็นสมควร

—————————————-

 

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจเราครับ……

Armyhosting.com

โทร. 088-2944249

support@armyhosting.com