หลักฐานทะเบียนพานิชย์

  1. เทศบาล อบต. อบจ. อปท. หน่วยงานทั่วไป